نظرسنجی Umbrella, CCS

همکار محترم سلام


اگر در سمپوزیوم Umbrella, CCS دیلی کاردیولوژی شرکت‌کرده‌اید، خوشحال می‌شویم چند دقیقه‌ای وقت‌گذاشته با نظرات خود، راه‌گشای ما برای برنامه‌های علمی بهتر در آینده باشید
سپاس فراوان

(۵ بیشترین و ۱ کمترین)
(۵ بیشترین و ۱ کمترین)
(۵ بیشترین و ۱ کمترین)
(۵ بیشترین و ۱ کمترین)
می‌توانید چند مورد را انتخاب نمایید